Νέα Δράση για ΟΤΑ Horizon 2020 Equifund Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 e-λιανικό
Νέα Δράση για ΟΤΑ
Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας
Horizon 2020
Νέες Προσκλήσεις για την περίοδο 2018 - 2020
Equifund
Εκκίνηση του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με χρηματοδότηση ύψους 260 εκατ. ευρώ
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016


e-λιανικό