Επικαιρότητα

Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ - Προσωρινός Κατάλογος Δικαιούχων για την Παρέμβαση Ι

ΕΠΑΝΕΚ
Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ - Προσωρινός Κατάλογος Δικαιούχων για την Παρέμβαση Ι

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση Ι, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».