Επικαιρότητα

Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας

ΕΠΑνΕΚ
Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας

Η νέα Πρόσκληση του ΕΠΑνΕΚ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» απευθύνεται στα ΑΕΙ και στους δημόσιους ερευνητικούς φορείς, του Αρθρου 13Α, περίπτωση Α, Β και Γ του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεμονωμένα ή σε δίκτυα, οι οποίοι διαθέτουν έδρα ή παράρτημα στις περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιοι Νήσοι, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα.

Η Πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των συγκεκριμένων περιφερειών στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της κάθε περιφέρειας-στόχου και στην προώθηση της αριστείας μέσω της υποστήριξης της εγκαθίδρυσης ή και ανάπτυξης σύγχρονων ερευνητικών υποδομών, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην περιφέρεια. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:  45.000.000 ευρώ.
Ελάχιστος επιτρεπόμενος Προϋπολογισμός Πρότασης: 400.000 ευρώ
Μέγιστος επιτρεπόμενος Προϋπολογισμός Πρότασης σε περίπτωση μεμονωμένου Δικαιούχου: 3.000.000 ευρώ
Μέγιστος επιτρεπόμενος Προϋπολογισμός Πρότασης σε περίπτωση συνδικαιούχων:  4.000.000 ευρώ

Η Πρόσκληση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Έναρξη υποβολών: 22 Απριλίου 2019
Λήξη υποβολών: 05 Ιουλίου 2019

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.