Επικαιρότητα

«e-λιανικό» Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Δημοσίευση Δράσης «e-λιανικό»

«e-λιανικό» Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Πρόγραμμα «e-λιανικό»

Τι αφορά

Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Ποιοι μπορούν να επιδοτηθούν

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας τους να έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και 30/09/2019

 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 12/02/2021 Όσες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί μετά τις 7/11/2020, δεν είναι επιλέξιμες στη δράση.

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού)

 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,

 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,

 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.

  Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης

  Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 80.000.000€.

  Ποσοστό επιχορήγησης

  Το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται στο 100%, των πραγματοποιούμενων δαπανών.

  Επιλέξιμες δαπάνες

  Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό / υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:Εξοπλισμός Πληροφορικής (έως 30% του συνολικού κόστους)

 1. Eξυπηρετητές / διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).

 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Λογισμικό (έως 100% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου)

 1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

 2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση η επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει έως του ποσού των 1.500€.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, εάν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες στις παραπάνω κατηγορίες από 18 Μαρτίου 2020 και έπειτα, τηρώντας πάντα τις προϋποθέσεις που ορίζει ο οδηγός ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, εξοφλήσεις και λογιστική αποτύπωση, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα προς χρηματοδότηση.

Προθεσμία / Διαδικασία Υποβολής

Η περίοδος των υποβολών θα διαρκέσει από τις 22 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τις 24 Μαρτίου 2021. Η αίτηση θα πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένη και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Συνεπώς αν κάποιο από τα στοιχεία / δικαιολογητικά δεν είναι σωστά, η αίτηση θα απορρίπτεται χωρίς να αξιολογείται.

Αξιολόγηση / Ένταξη Αιτήσεων

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν συγκριτικά, με μοναδικό κριτήριο την πτώση τζίρου που κατέγραψαν το 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. Οι αιτήσεις που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία, μέχρι εξαντλήσεων του προϋπολογισμού θα εγκριθούν προς χρηματοδότηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πτώση τζίρου για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (έναρξη από 01/10/2019 και μετά) θα υπολογίζεται σε 100%.

 

Προθεσμία / Διαδικασία Ολοκλήρωσης

Η διάρκεια ολοκλήρωσης (κατασκευή eshop, προμήθεια εξοπλισμού, έκδοση & εξόφληση παραστατικών κ.α.) των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα ελέγχου (συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) για την καταβολή της ενίσχυσης από την ημερομηνία έκδοσης της υπουργικής απόφασης ένταξης έως και επτά (7) μήνες αργότερα, δηλαδή έως και ένα (1) μήνα μετά την προθεσμία ολοκλήρωσης.Πληροφορίες:


Forward Consulting
Λεωφ. Αλεξάνδρας 148, Αθήνα
✉️  info@fwdc.gr
www.forwardconsulting.gr
☎️: 2130 255 234
????: 6974 931 567
 


Σχετικά αρχεία