Επικαιρότητα

Προδημοσίευση Δράσης «e-λιανικό»

Προδημοσίευση Δράσης «e-λιανικό»

Προδημοσίευση Δράσης «e-λιανικό»

Προδημοσίευση Δράσης «e-λιανικό»

Τι αφορά

Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Ποιοι μπορούν να επιδοτηθούν

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε : 

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019 
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

Όσες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί μετά τις 7/11/2020, δεν είναι επιλέξιμες στη δράση. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες: 

 • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού), 
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, 
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, 
 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive, 
 • θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. 
 • θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Προϋπολογισμός / Ποσοστό επιχορήγησης

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 80.000.000€. Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ΔΔ, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων. 

Το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται στο 100%, των πραγματοποιούμενων δαπανών.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως: 

 1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS), 
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop),
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.),
 4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.),
 5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Τρόπος Υποβολής και υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου

Κάθε επιχείρηση που εμπίπτει στους όρους της παρούσας δράσης και για να μπορέσει να συμμετάσχει θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση η οποία μεταξύ άλλων (στοιχεία νομιμοποίησης, οικονομικά στοιχεία κλπ), θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα παραστατικά αγοράς των προϊόντων ή και υπηρεσιών, τα παραστατικά εξόφλησης αυτών, τα παραστατικά λογιστικοποίησης τους (λογιστικές εγγραφές κλπ.) καθώς και φωτογραφικό υλικό που θα πιστοποιεί την πραγματοποίηση των εν λόγω δαπανών. 

Η ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση του προγράμματος. 

Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που θα πληρούν τα κριτήρια αθροιστικά θα λαμβάνουν την αναλογούσα επιχορήγηση με βάση τα παραστατικά που έχουν προσκομίσει. 


Πληροφορίες:


Forward Consulting
Λεωφ. Αλεξάνδρας 148, Αθήνα
✉️  info@fwdc.gr
☎️: 2130 255 234
????: 6974 931 567
 


Σχετικά αρχεία