Επικαιρότητα

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης πληττόμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης πληττόμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Πλαίσιο

Η «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία". Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31.12.2021, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τι αφορά

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων τουρισμού υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις για την δημιουργία επαρκώς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Ποιοι μπορούν να επιδοτηθούν

Στο πλαίσιο της δράσης επιχορηγούνται επιχειρήσεις όπου:

  • έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
  • έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ κατά το έτος 2019.
  • έχουν μέχρι την 31/12/2020 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας για όσες επιχειρήσεις συστάθηκαν μετά την 01/01/2020 ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ για όσες επιχειρήσεις συστάθηκαν πριν την 01/01/2020.
  • παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 προκύπτει από το υποβληθέν Ε3.

Προϋπολογισμός

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης αυτής (Έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε το έτος 2020).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400.000 € ανά επιχείρηση.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 350.000.000 ΕΥΡΩ

Προθεσμία υποβολής

Η περίοδος των υποβολών θα διαρκέσει από τις 16 Ιουνίου 2021 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2021.