Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

Η αύξηση του ανταγωνισμού και των απαιτήσεων των πελατών αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που καθιστούν την Ποιότητα ως πρώτη προτεραιότητα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής  θέσης των επιχειρήσεων. Αποσπασματικές προσπάθειες, πλέον, δεν αρκούν. Απαιτείται η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης  Ποιότητας (ΣΔΠ), το οποίο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της. 
Η FORWARD CONSULTING έχοντας αντιληφθεί τις συνεχείς απαιτήσεις αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων έχει δημιουργήσει Τμήμα Συστημάτων Διαχείρισης. Το Τμήμα Συστημάτων Διαχείρισης παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες στους πελάτες της εταιρίας: 

  • Μελέτη, Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπο EN ISO 9001:2008, καθώς και αναθεώρηση από ήδη υπάρχοντα Συστήματα σύμφωνα με το ISO 9001:2000, το οποίο καταργήθηκε.
  • Μελέτη Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004 και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την καταχώρηση τους στο E.M.A.S. Επίσης Μελέτη και Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου για την απονομή Οικολογικού Σήματος EcoLabel από τον Α.Σ.Α.Ο.Σ.
  • Μελέτη, Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (OHSAS 18001-ΕΛΟΤ 1801)
  • Μελέτη, Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (H.A.C.C.P. –ISO 22000:2005)
  • Μελέτη, Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001)
  • Διαχειριστική επάρκεια τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ μεταβατικής περιόδου 2007-2013