Μελέτες

Οι μελέτες τις οποίες έχει την δυνατότητα να εκπονήσει η FORWARD CONSULTING έχουν να κάνουν με όλη τη δομή και λειτουργία των επιχειρήσεων και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες :

  1. Business Process Reengineering

  2. Marketing Research

  3. Marketing Plans

  4. Business Plans