Επενδυτικά Προγράμματα

Οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το βασικό θεμέλιο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας. Οι επενδύσεις αποτελούν μέσο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ τα επιδοτούμενα προγράμματα που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδύσεων αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης. Η FORWARD CONSULTING διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση αυτών των εργαλείων σε αντιστοιχία με το αντικείμενο της επένδυσης, παρέχοντας ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται από το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης και υπαγωγής επενδυτικών έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων, συνοδευόμενη από την καταβολή επιχορηγήσεων. Κάθε επένδυση αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή και τα στελέχη της FORWARD COSLULTING αφουγκράζονται τις ανάγκες της κάθε εταιρίας ξεχωριστά και βρίσκουν εκείνα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που απαιτούνται για την βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες αλλά και με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.