Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

  Διαχείριση Ενέργειας

  Το ISO 50001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα για την διαχείριση ενέργειας, που διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί που το ακολουθούν, έχουν εγκατεστημένες διεργασίες για την ορθή διαχείριση της ενέργειας εντός του οργανισμού. Καθώς οι επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και περισσότερο περιβαλλοντολογικά ευαίσθητες και το κόστος ενέργειας συνεχώς αυξάνεται, η εφαρμογή του ISO 50001 μπορεί να αποτελέσει ένα χαμηλού κόστους εργαλείο για την απόδειξη στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι πελάτες, πως η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι ύψιστης σημασίας για τον οργανισμό, στην προσπάθειά για διάσωση των ορυκτών πόρων της γής και τη μείωση του κόστους.

  Περισσότερα
  Σήμανση Προϊόντων
  Ο στόχος ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στο τέλος του 1992 απαιτούσε μια νέα προσέγγιση σε θέματα τεχνικής εναρμόνισης και χρησιμοποίησης της τυποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό η ιδέα ήταν να αναπτυχθεί μια προσέγγιση, που θα θέσπιζε τις γενικές κανονιστικές διατάξεις εφαρμοστέες σε κλάδους ή οικογένειες προϊόντων, καθώς και σε τύπους κινδύνων.
  Η απόφαση για το σήμα CE θεσπίζει μια σειρά διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων προς τους στόχους ή "βασικές απαιτήσεις" που καθορίζονται από τις οδηγίες σχετικά με την τεχνική εναρμόνιση. Αυτή αποσκοπεί στη διαφύλαξη των δημοσίων συμφερόντων όπως η υγεία και η ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων.
  Περισσότερα
  Διαχειριστική Επάρκεια

  Προκείμενου να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 οι Οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καλούνται να επιβεβαιώσουν την διαχειριστική τους επάρκεια μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας, ώστε να υλοποιούν τα αναλαμβανόμενα έργα με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί ανάγκη το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας να καλύπτει τις απαιτήσεις του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα»

  Περισσότερα
  Υγεία & Ασφάλεια Στην Εργασία

  Το OHSAS ( Occupational Health and Safety Assessment Specification) είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει απαιτήσεις για την διαχείριση συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας, έτσι ώστε ένας οργανισμός να μπορεί να ελέγξει τους κινδύνους και να βελτιώσει την απόδοσή του. Το OHSAS 18001 μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους οργανισμούς όλων των τομέων και δραστηριοτήτων.

  Περισσότερα
  Διαχείριση Ποιότητας

  Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας απευθύνονται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας μιας επιχείρησης από τις διαδικασίες παραγωγής έως τις σχέσεις με τους πελάτες και τις συνθήκες εργασίας και συνεργασίας του προσωπικού. Η σειρά συστημάτων ποιότητας ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο οργάνωσης που μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοτήτων και ανεξαρτήτως μεγέθους.

  Περισσότερα
  Περιβαλλοντική Διαχείριση

  Ο παράγοντας περιβάλλον αποτελεί ολοένα και περισσότερο σημαντικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και αυτό αποδεικνύεται από τις πιέσεις που ασκούν στις επιχειρήσεις είτε φορείς διεθνούς εμβέλειας είτε η νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσφέρουν στις επιχειρήσεις ένα καινούργιο και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την Περιβαλλοντική Συνείδηση. Κατ’ αυτόν το τρόπο όλες οι ρυπογόνες επιχειρήσεις οφείλουν να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν περιβαλλοντική συνείδηση, η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες τους, με την απόκτηση αλλά και την πιστοποίηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

  Περισσότερα
  Ασφάλεια Τροφίμων

  Το σύστημα HACCP, ISO22000 αποτελεί τη μέθοδο για τη διαβεβαίωση ασφάλειας των τροφίμων από τις πρώτες ύλες μέχρι την κατανάλωση. Το HACCP, ISO22000 δίνει έμφαση στην ποιότητα όλων των συστατικών των τροφίμων και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής προετοιμασίας, διακίνησης και διάθεσής τους. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να ελέγχει τους κρίσιμους παράγοντες για την ασφάλεια των τροφίμων, στο σημείο προετοιμασίας, παραγωγής και διακίνησης αυτών και να προλαμβάνει πιθανούς κινδύνους για την υγεία του καταναλωτή.

  Περισσότερα