Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B’ Κύκλος)

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B’ Κύκλος)

ΕΠΑΝΕΚ
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B’ Κύκλος)

Πλαίσιο

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Ταυτότητα Δράσης
Η δράση αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Δικαιούχοι
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους ή μισθωτούς (κατά την ημερομηνία υποβολής) για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), καθώς και υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Κατηγορία Δικαιούχων Α
Νέες επιχειρήσεις που συστήνονται από ωφελούμενους πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής είναι:
- Άνεργοι – εγγεγραμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης
- Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς

Κατηγορία Δικαιούχων Β
Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

Προϋποθέσεις και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων
Για τους όλους τους δικαιούχους, ο μέσος όρος του φορολογητέου εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (πίνακας Γ2 του Εκκαθαριστικού), θα πρέπει να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.

Επιπρόσθετα, για δικαιούχους της κατηγορίας Β, θα πρέπει ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (κωδικός 551 του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3) να μην υπερβαίνει τις 40.000€.

Στα συνεργατικά σχημάτων απαιτείται η συμμετοχή των ωφελούμενων με ίσα εταιρικά μερίδια.

Καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, οι δικαιούχοι των κατηγοριών Α και Β θα πρέπει να διαθέτουν μόνο συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), επιλέξιμους ΚΑΔ και επιπλέον να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Αποκλείονται συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας).

Τέλος, οι δικαιούχοι της κατηγορίας Β, θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία από την 1/1/2013 έως και την υποβολή.


Ενισχυόμενοι κλάδοι
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα II της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Επιλέξιμες δαπάνες

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό επί Π/Υ

Λειτουργικά (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες)

60%

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)

20%

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας)

10%

Προμήθεια αναλωσίμων (ενδεικτικά: δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα)

15%

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

30%

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας

12.000€

Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)

20%

Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (με χρήση ρήτρας ευελιξίας)

40%


Γίνεται χρήση της ρήτρας ευελιξίας για δαπάνες με κόστος ανά τεμάχιο άνω των 1.500€ και επεκτείνεται η υποχρέωση λειτουργίας της επιχείρησης για 2 έτη μετά την τελική πληρωμή αντί του ενός έτους.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.

Προϋπολογισμός Έργων - Ποσοστό Επιχορήγησης - Διάρκεια Υλοποίησης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000€ έως 25.000€.

Σε περίπτωση συνεργασίας δύο (2) ωφελούμενων/δικαιούχων, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και 40.000 €, ενώ για συνεργασία τριών (3) ή περισσοτέρων ωφελούμενων/δικαιούχων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως και 50.000 €.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού του σχεδίου.   

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Προϋπολογισμός Προγράμματος και Κατανομή
Ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του 2ου κύκλου της Δράσης ανέρχεται σε 80 εκατ.€ και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 

Ομάδα Περιφερειών

Π/Υ

Κατηγορία Δικαιούχων Α (60%)

Κατηγορία Δικαιούχων Β (40%)

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

48.200.000

28.920.000

19.280.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

14.200.000

8.520.000

5.680.000

Αττική

12.300.000

7.380.000

4.920.000

Στερεά Ελλάδα

3.100.000

1.860.000

1.240.000

Νότιο Αιγαίο

2.200.000

1.320.000

880.000

Σύνολο

80.000.000

48.000.000

32.000.000Προθεσμία υποβολής
Προβλέπονται τρείς (3) διαφορετικοί περίοδοι υποβολής, στις οποίες ο ανωτέρω προϋπολογισμός κατανέμεται ισόποσα.

- Η πρώτη περίοδος υποβολής ορίζεται από 5/7/2017 έως 9/8/2017
- Η δεύτερη περίοδος υποβολής ορίζεται 6/9/2017 έως 11/10/2017
- Η τρίτη περίοδος υποβολής ορίζεται από 8/11/2017 έως 13/12/2017

 

 

Σχετικά αρχεία