Δράση 4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη μη γεωργικών τελικών προϊόντων

Δράση 4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη μη γεωργικών τελικών προϊόντων

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
Δράση 4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη μη γεωργικών τελικών προϊόντων

Πλαίσιο

Δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουνίου 2017 η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.2.2 του Μέτρου 4.2 - Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Η Δράση 4.2.2 αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν), εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στόχοι της δράσης είναι μεταξύ άλλων οι κάτωθι:

- Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή
- Ενσωμάτωση διαδικασιώνκαινοτομίαςκαι χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
- Διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και προστασία της ανθρώπινης υγείας

Δικαιούχοι
Στο πλαίσιο της Δράσης  είναι επιλέξιμες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που τηρεί βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή κοινωνίας, εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας.

Δεν είναι επιλέξιμες αιτήσεις νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του σχεδίου και φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Ενισχυόμενοι κλάδοι

- Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
- Ζυθοποιία
- Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
- Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
- Μονάδες πυρηνελαιουργείων
- Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης
- Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας)
- Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
- Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
- Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής
- Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες
- Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μονάδας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις / εξαιρέσεις:

- Η αίτηση στήριξης αφορά επιλέξιμο/ους κλάδο/ους, όπως αναφέρονται ανωτέρω
- Οι ορισμοί των υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής κ.λ.π. θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2422 / Β’)
- Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση προϊόντος του παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικού προϊόντος) σε προϊόν εκτός παραρτήματος Ι (μη γεωργικό), θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος Ι.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, μπορούν να την αιτηθούν στο πλαίσιο του υποβληθέντος σχεδίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης μεταποίησης, να παράγεται από τον δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση, το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται για ενίσχυση είναι δυνατόν να περιέχει δαπάνες που αφορούν και την πρώτη και τη δεύτερη μεταποίηση ή δαπάνες που αφορούν μόνο τη δεύτερη μεταποίηση του προϊόντος αυτού.

Τμήμα επένδυσης στην πρώτη μεταποίηση είναι επιλέξιμο για τις εξής κατηγορίες επενδύσεων:
- Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
- Γάλα
- Αυγά
- Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα
- Ζωοτροφές
- Δημητριακά
- Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
- Οίνος
- Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
- Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
- Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
- Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
- Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα κάτωθι:
- Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων
- Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος
- Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές
- Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων.
- Κατ’εξαίρεση του ανωτέρω, μονάδες ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα
- Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/ 26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ
- Οι μετεγκαταστάσεις και συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών

Επιλέξιμες δαπάνες

- Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών
- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας
- Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, όπου συμπεριλαμβάνεται και εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου
- Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊοντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν)
-Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά
- Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ)
- Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας)
- Γενικές δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
- Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση)

Οι αιτούμενες δαπάνες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στήριξης με μόνη εξαίρεση τις γενικές δαπάνες που δύνανται να έχουν υλοποιηθεί πριν την αίτηση.

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ.

Τα όρια προϋπολογισμού των επενδύσεων αφορούν τόσο τον αιτούμενο όσο και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό των αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται μετά το πέρας της αξιολόγησης. Έργα με επιλέξιμο προϋπολογισμό εκτός των ορίων της Δράσης απορρίπτονται.

Δράση

Κατώτατος

αιτούμενος και επιλέξιμος

προϋπολογισμός

Ανώτατος

αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός

4.2.2

600.000€

3.000.000€


Εντάσεις Ενισχύσεων
 

Περιφέρειες

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Λιγότερο Ανεπτυγμένες (60% > ΑΕΠ > 45% του μ.ο. της ΕΕ-27)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

45%

50%

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλία

Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα

Πελοπόννησος

Βόρειο Αιγαίο

Λιγότερο Ανεπτυγμένες (ΑΕΠ > 60% του μ.ο. της ΕΕ-27)

Κρήτη

35%

45%

Δυτική Μακεδονία

40%

Ιόνια Νησιά

45%

Στερεά Ελλάδα

40%

Περιοχές «γ»

Δυτική Αττική, Πειραιάς & Νήσοι, Νότιο Αιγαίο

30%

40%

Άλλες περιφέρειες

Βόρειος, Δυτικός, Κεντρικός, Νότιος Τομέας Αθηνών

20%

30%

Ανατολική Αττική


Προθεσμία υποβολής
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Προθεσμία ολοκλήρωσης
Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης ορίζεται στην απόφαση ένταξης και δεν μπορεί να ξεπερνά την 31/12/2023.

Βασικά Κριτήρια Βαθμολόγησης

- Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
- Παραγωγή προϊόντων ποιότητας, όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ (εκτός τομέων ζωοτροφών, δημητριακών, σπόρων, άνθεων, φαρμακευτικών - αρωματικών φυτών)
- Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)
- Εξοικονόμηση ύδατος
- Χρήση καινοτομίας και νέωντεχνολογιών
- Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε Περιφέρειας, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ή και τις RIS3
- Αύξηση θέσεων απασχόλησης
- Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου (επάρκεια ιδίων κεφαλαίων)
- Εξωστρέφεια επενδυτικου σχεδίου

Σχετικά αρχεία