Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΕΠΑΝΕΚ
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πλαίσιο
Η Δράση Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τι αφορά
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).
Μέσω της δράσης επιδιώκεται η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας τη συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της Χώρας μας

Ποιοι μπορούν να επιδοτηθούν
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, αλλά διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα, ενώ το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα (μηδενικά έσοδα).
Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Δεν δικαιούνται χρηματοδότηση σχήματα που εντάσσονται ή θα ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο δίκτυο για την εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

Κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής

Κρίσιμο βαθμολογούμενο κριτήριο (52 μονάδες / 100) αποτελεί η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής με ίδια κεφάλαια ή δανεισμό από τράπεζα. Τα ίδια κεφάλαια πιστοποιούνται μέσω τραπεζικών βεβαιώσεων (διαθέσιμων υπολοίπων) ή με βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων). Οι υφιστάμενες εταιρείες μπορούν επιπρόσθετα να καλύψουν την ίδια συμμετοχή με φορολογηθέντα αποθεματικά ή κέρδη εις νέον. Για τον τραπεζικό δανεισμό απαιτείται σύμβαση ή έγκριση δανείου ή βεβαίωση πρόθεσης δανειοδότησης.

 
Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών[1], ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών[2], ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων (περιλαμβάνονται δραστηρότητες ενοικίασης οχημάτων, οδικών μεταφορών με τουριστικά λεοφωρεία, εκναύλωσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής)
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

[1] Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού ή απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια

[2] Το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας

Επιλέξιμες Δαπάνες – Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσό / Ποσοστό επί Π/Υ

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος

80%

Μηχανήματα - Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

100%

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης

(μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών)

μέχρι 12.000 €

Προβολή - Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις

μέχρι 15.000 €

Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου

μέχρι 40.000 €

Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

μέχρι 10.000 €

Μεταφορικά μέσα

μέχρι 25.000 €

Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

μέχρι 4.000 €


Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και τυχόν τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών στις δύο πρώτες κατηγορίες δαπανών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

Διευκρινήσεις επί των δαπανών:
 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης
 • Για την υλοποίηση κτηριακών δαπανών, απαιτείται ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών ή δώδεκα (12) για ανέγερση κτηρίου (υπολογιζόμενο από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης).
 • Δεν είναι επιλέξιμες εργοδοτικές εισφοές για κατασκευαστικές εργασίες και δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη
 • Είναι επιλέξιμες δαπάνες εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. προμήθεια αυτοκινήτων, σκαφών θαλάσσης και ποδηλάτων προς εκμίσθωση, ειδικός εξοπλισμός δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού π.χ. canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter)
 • Το κόστος συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις δεν μπορεί να ξεπερνά τις 3.000€/έκθεση ή τις 6.000€ για εκθέσεις στο εξωτερικό
 • Το κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης εταιρικής ιστοσελίδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500€, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ (WCAG 2.0 – level AA)
 • Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να είναι είτε επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων για μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ
Προϋπολογισμός
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 25.000 € έως 400.000 €. Υπάρχει δυνατότητα λήψης προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη), ο οποίος κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

45.000.000 €

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

40.000.000 €

Αττική

15.000.000 €

Στερεά Ελλάδα

5.000.000 €

Νότιο Αιγαίο

15.000.000 €


Ποσοστό επιχορήγησης
Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Προθεσμία υποβολής
Η περίοδος των υποβολών θα διαρκέσει από 18-12-2017 έως 30-04-2018.

Προθεσμία ολοκλήρωσης
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.
Για σχέδια που ξεπερνούν τους δεκαέξι (16) μήνες, θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί (με υποβολή και σχετικού αιτήματος ελέγχου), εντός των πρώτων δεκαέξι (16) μηνών τουλάχιστον το 25% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.
Οι δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα τριών (3) συνολικά αιτημάτων επαλήθευσης δαπανών, δύο (2) ενδιάμεσων με την ολοκλήρωση ποσοστού άνω του 25% και κάτω του 80% του προϋπολογισμού αντίστοιχα και ενός (1) τελικού με την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση έναρξης εργασιών με ΚΑΔ 41.20.20.01 ή 41.20.20.02 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών» ή με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ αντίστοιχα.


Σχετικά αρχεία