Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

ΕΠΑΝΕΚ
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Πλαίσιο
Η Δράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

Τι αφορά
Η Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους με την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού καθώς και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Ποιοι μπορούν να επιδοτηθούν
Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις
οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

- έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
- διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

- Να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης (2003/361/ΕΚ)
- Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας-Να λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014
- Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
-Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., σε μία μόνο Περιφέρεια.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

Επίσης αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:
01.  Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
02.  Δασοκομία και υλοτομία
03.  Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

- Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
- Ενέργεια
- Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
- Περιβάλλον
- Τουρισμός
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
- Υγεία
- Υλικά – Κατασκευές

Επιλέξιμες Δαπάνες - Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσό

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσό / Ποσοστό επί Π/Υ

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

έως 100%

Συστήματα πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας

Σχεδιασμός, τυποποίηση & πιστοποίηση προϊόντων

έως 100%

Μεταφορικά μέσα

Για επιχειρήσεις  με  επιλέξιμους  ΚΑΔ στον τομέα της Μεταποίησης:

α) μέχρι 20% του Π/Υ

ή

β) δαπάνη μέχρι 25.000 €

 

Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς: μέχρι 25.000 €

Σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

4.000€

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Έως 40% και μέχρι 24.000€ για μία τουλάχιστον ΕΜΕ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 4 Ιουνίου 2018.

Προϋπολογισμός
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 έως 400.000 €.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη), ο οποίος κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

65.000.000 €

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

18.750.000 €

Αττική

56.250.000 €

Στερεά Ελλάδα

6.250.000 €

Νότιο Αιγαίο

3.750.000 €

Ποσοστό επιχορήγησης
Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Προθεσμία υποβολής
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 27 Ιουνίου 2018. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Προθεσμία ολοκλήρωσης

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επισημαίνεται  ότι  δαπάνες  τουλάχιστον  ίσες  με  το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία  έκδοσης  της  Απόφασης  Ένταξης.

Σχετικά αρχεία