Ψηφιακό Βήμα

Ψηφιακό Βήμα

ΕΠΑΝΕΚ
Ψηφιακό Βήμα

Πλαίσιο
Η Δράση Ψηφιακό Βήμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

Τι αφορά
Η Δράση στοχεύει στηνψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ποιοι μπορούν να επιδοτηθούν
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες:

- τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας και έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι τις 31.12.2017
- διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV - ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

- Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
- Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
- Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας τις κατάλληλες, βάσει νομοθεσίας, άδειες λειτουργίας
- Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
- Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., σε μία μόνο Περιφέρεια
- Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης
Κάθε επιχείρηση καλείται πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου να αποτυπώσει μέσω ερωτηματολογίου την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ) και αναλόγως κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) βαθμίδες ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης. 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης κατά μία (1) τουλάχιστον ψηφιακή βαθμίδα. Ενδεικτικά : 

- από την Χαμηλή (Δ) στην Μέση (Γ) ψηφιακή βαθμίδα
- από την Μέση (Γ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

- Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
- Ενέργεια
- Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
- Περιβάλλον
- Τουρισμός
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
- Υγεία
- Υλικά – Κατασκευές

Επιλέξιμες Δαπάνες - Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσό

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσό / Ποσοστό επί Π/Υ

1) Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

έως 100%

2) Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης ιστοσελίδας (έως 10% του Π/Υ και έως 2.500€) και υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης e-shop (έως 20% και έως 4.000€), υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- 2 τουλάχιστον γλώσσες
- Mobile responsive
- Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών (για e-shop)

έως 100%

3) Υπηρεσίες που αφορούν σε:
- φιλοξενία (hosting, collocation)
- σύνδεση στο διαδίκτυο
- ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
- ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
- ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
- μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
- σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 

έως 25%

4) Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

έως 40% και μέχρι 20.000€

(12.000€ ανά ΕΜΕ)

Το άθροισμα των δαπανών στις κατηγορίες 3 και 4 θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 40% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 
Προϋπολογισμός
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 5.000 έως 50.000 €.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη), ο οποίος κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

31.413.393 €

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

6.649.874 €

Αττική

8.903.082 €

Στερεά Ελλάδα

1.450.881 €

Νότιο Αιγαίο

1.582.770 €


Ποσοστό επιχορήγησης
Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Προθεσμία υποβολής
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 11 Ιουνίου 2018. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Προθεσμία ολοκλήρωσης
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Σχετικά αρχεία