Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας (Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση)

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας (Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση)

ΕΠΑνΕΚ
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας (Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση)

Πλαίσιο
Η Δράση Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Τι αφορά
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

- στο λιανικό εμπόριο
- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
- στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
- στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας (χωρίς παροχή καταλύματος)

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και ε) πιστοποίησης συστημάτων.

Ποιοι μπορούν να επιδοτηθούν
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

- έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
- διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
- έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:

      Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ
      Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
      Για τον κλάδο της εκπαίδευσης - κοινωνικής μέριμνας (επιλέξιμοι ΚΑΔ στις κατηγορίες 85 & 88): 3 ΕΜΕ

Δεν δικαιούνται χρηματοδότηση σχήματα που εντάσσονται ή θα ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο δίκτυο για την εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

 
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους ακόλουθους κλάδους:

- Λιανικό Εμπόριο (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47)
- Εστίαση (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56)
- Εκπαίδευση - Κοινωνική Μέριμνα (χωρίς παροχή καταλύματος), (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88).

Επιλέξιμες Δαπάνες – Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσό / Ποσοστό επί Π/Υ

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

100%

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

100%

Μεταφορικά Μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου – εστίασης

έως 25.000€ και 30% του Π/Υ

Μεταφορικά Μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας

100%

Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)

έως 12.000€

Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (7.000€ ανά πιστοποιητικό)

μέχρι 14.000 €

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών

μέχρι 8.000 €

Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών - Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (μέχρι 5 εργαζόμενοι)

80 € ανά εργαζόμενο

Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

μέχρι 4.000 €

Ψηφιακή Προβολή

μέχρι 8.000 €

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 1 (15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ)

40% και μέχρι 30.000 €

1 με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ
2 υπό την προϋπόθεση ότι στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού

Διευκρινήσεις επί των δαπανών:

- Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης: 19 Δεκεμβρίου 2018
- Για την υλοποίηση κτηριακών δαπανών πρέπει να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης
- Το κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης εταιρικής ιστοσελίδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500€ (ή τις 4.000€ για e-shop), ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ (WCAG 2.0 – level AA)
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ

Προϋπολογισμός
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 10.000 € έως 150.000 €. Υπάρχει δυνατότητα λήψης προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής καθώς και η δυνατότητα χρήσης ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού (ESCROW Account).
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη), ο οποίος κατανέμεται εξίσου στους τρεις κλάδους και στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Περιφέρειες

Εμπόριο

Εστίαση

Εκπαίδευση

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

11.000.000 €

11.000.000 €

11.000.000 €

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

2.800.000 €

2.800.000 €

2.800.000 €

Αττική

4.600.000 €

4.600.000 €

4.600.000 €

Στερεά Ελλάδα

800.000 €

800.000 €

800.000 €

Νότιο Αιγαίο

800.000 €

800.000 €

800.000 €


Ποσοστό επιχορήγησης
Χρηματοδοτείται ποσοστό 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Προθεσμία υποβολής
Η περίοδος των υποβολών θα διαρκέσει από τις 27 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι και τις 9 Μαΐου 2019.
 
Προθεσμία ολοκλήρωσης
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Οι δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα τριών (3) συνολικά αιτημάτων επαλήθευσης δαπανών, δύο (2) ενδιάμεσων με την ολοκλήρωση ποσοστού άνω του 25% και κάτω του 80% του προϋπολογισμού αντίστοιχα και ενός (1) τελικού με την ολοκλήρωση της επένδυσης.