Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ΕΠΑνΕΚ
Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Πλαίσιο
Η Δράση Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Τι αφορά
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας κυρίως στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες μηχανικού, γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, δ) ψηφιακή προβολή, ε) μεταφορικά μέσα και στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Ποιοι μπορούν να επιδοτηθούν
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

- έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
- διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης
- έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου

Δεν δικαιούνται χρηματοδότηση σχήματα που εντάσσονται ή θα ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο δίκτυο για την εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):

- Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
- Ενέργεια
- Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
- Περιβάλλον
- Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας ΤΠΕ
- Υγεία
- Υλικά - Κατασκευές

Επιλέξιμες Δαπάνες – Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσό / Ποσοστό επί Π/Υ

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

- Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

- Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο

- Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος.

- Λοιπός Εξοπλισμός

- Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό

100%

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

100%

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding

25%

Ψηφιακή Προβολή 1

μέχρι 15.000 €

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (μέχρι 4.000€) – Τεχνικές Μελέτες 2 (μέχρι 12.000€)

μέχρι 16.000 €

Μεταφορικά μέσα (αμιγώς επαγγελματικής χρήσης)

50%

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 1 (15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ)

 

20% και μέχρι 30.000 €

1 με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ
2 υπό την προϋπόθεση ότι στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού

Διευκρινήσεις επί των δαπανών:

- Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης: 19 Δεκεμβρίου 2018
- Το κόστος συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις δεν μπορεί να ξεπερνά τις 3.000€/έκθεση ή τις 6.000€ για εκθέσεις στο εξωτερικό
- Το κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης εταιρικής ιστοσελίδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500€ (ή τις 4.000€ για e-shop), ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ (WCAG 2.0 – level AA)
- Οι δαπάνες σχεδιασμού / επανασχεδιασμού υπόκεινται σε περιορισμούς ως εξής: 6.000€ ανά προϊόν για συσκευασία, 2.000€ ανά προϊόν για ετικέτα, 2.000€ ανά προϊόν για brand (σήμα, logo)
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ


Προϋπολογισμός
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 20.000 € έως 200.000 €. Υπάρχει δυνατότητα λήψης προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής καθώς και η δυνατότητα χρήσης ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού (ESCROW Account).
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη), ο οποίος κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

172.000.000 €

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

50.000.000 €

Αττική

150.000.000 €

Στερεά Ελλάδα

17.000.000 €

Νότιο Αιγαίο

11.000.000 €


Ποσοστό επιχορήγησης
Χρηματοδοτείται ποσοστό 50, 60 ή 65% των επιλέξιμων δαπανών ανάλογα με το ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης ως προς τον Κύκλο Εργασιών (μικρότερο του 8%, μεταξύ 8 και 25% και μεγαλύτερο του 25% αντίστοιχα) επιβραβεύοντας τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Προθεσμία υποβολής
Η περίοδος των υποβολών θα διαρκέσει από τις 20 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (και μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της πρόσκλησης.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Προθεσμία ολοκλήρωσης
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Οι δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα τριών (3) συνολικά αιτημάτων επαλήθευσης δαπανών, δύο (2) ενδιάμεσων με την ολοκλήρωση ποσοστού έως 80% του προϋπολογισμού αντίστοιχα και ενός (1) τελικού με την ολοκλήρωση της επένδυσης.