Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

Eνίσχυση Μικρών & πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
που επλήγησαν λόγω COVID στην Περιφέρεια Αττικής

-Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 € και μέγιστο 40.000,00 €.

• Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Ενδεικτικά:

・Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής. 
・Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019. 
・Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος της πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. 
・Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους. 
・Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία 
・Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.

•Τι χρηματοδοτείται:

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00€ και μέγιστο τα 50.000,00€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:
Των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης, των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης, του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών, του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση, του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες) των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων.

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

•Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων:

Έναρξη: 23.10.2020 - Λήξη: 20.1.2021

Πληροφορίες:
Forward Consulting
Λεωφ. Αλεξάνδρας 148, Αθήνα
✉️  info@fwdc.gr
☎️: 2130 255 234
????: 6945 98 32 73