Αναπτυξιακός Νόμος 4399 - Γενική Επιχειρηματικότητα & Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Αναπτυξιακός Νόμος 4399 - Γενική Επιχειρηματικότητα & Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Αναπτυξιακός Νόμος 4399 - Γενική Επιχειρηματικότητα & Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016


Καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα & Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων


Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Πλαίσιο

Από τις 22 Ιουνίου 2016 έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο των καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Στις 7 Δεκεμβρίου του 2020, προκηρύχθηκαν τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» και οριστικοποιήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις αυτών.

Κύριοι Όροι Υπαγωγής (Ποιοί μπορούν να επιδοτηθούν)

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις

Χαρακτήρας Επενδυτικού Σχεδίου

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να αφορούν στα κάτωθι:

 • Δημιουργία νέας μονάδας 
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν (επιχειρήσεις με μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση)
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, (επιχειρήσεις με τρεις τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης. 

 

 

Ενισχυόμενοι τομείς προτεραιότητας

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ορίζονται στο άρθρο 7 της προκήρυξης. Επί της ουσίας, είναι επιλέξιμη η πλειοψηφία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων τουρισμού. Κατ΄εξαίρεση υπάγονται δραστηριότητες μουσείων, μαρίνων, υδατοδρομίων και logistics.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων 

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι κάτωθι:

 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Στις επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνονται:

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, στο 70% για επενδυτικά σχέδια στην δραστηριότητα 52.29.19.03 - Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics) και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

 • Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, υπό προϋποθέσεις
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας
 • Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Στις επενδυτικές δαπάνες σε άϋλα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνονται:

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άϋλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

Στις δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας περιλαμβάνονται:

Το συνολικό ποσό που επιβαρύνει τον δικαιούχο για τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ακαθάριστων αποδοχών προ φόρων και υποχρεωτικών εισφορών, όπως οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι δαπάνες παιδικής μέριμνας και οι δαπάνες φροντίδας γονέων.

Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους

 • υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 • η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
 • υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 

Η ένταση της ενίσχυσης των ανωτέρω δαπανών ορίζεται στο 50%. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Δαπάνες εκκίνησης νοούνται εκείνες που πραγματοποιούνται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, έξοδα ερευνών, έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων καθώς και τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, νομικών υπηρεσιών και παροχής συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως.

Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών εκκίνησης ορίζεται στο 100%. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Η έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πραγματοποιείται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης επιφέρει απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Είδη Ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. 

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων, για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού & λοιπού εξοπλισμού. Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται.

Τα ανωτέρω είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, υπό προϋποθέσεις. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης σε όλα τα επενδυτικά σχέδια. Κατ’ εξαίρεση για επενδυτικά σχέδια που ανήκουν τουλάχιστον σε μια από τις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων του άρθρου 12, του αναπτυξιακού νόμου η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης (καθεστώς επιχειρηματικότητας πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων).

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων του άρθρου 12:

 • Εξωστρεφείς ΜΜΕ οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό εξαγωγών την τελευταία τριετία
 • Καινοτόμες ΜΜΕ των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καταλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον το 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών
 • Ανεξάρτητες ΜΜΕ που μετά την έναρξη ισχυος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορόφηση, είτε με δημιουργία νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς
 • ΜΜΕ που εμφάνισαν αύξηση απασχόλησης τουλάχιστον κατά 10% την τελευταία τριετία
 • Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Αγροτικοί  Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες  Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές  Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Επενδυτικά σχέδια ΤΠΕ (Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών) και Αγροδιατροφής
 • Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου τους, όπως αυτός προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
 • Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ΒΕΠΕ, ΕΠ, ΕΠΕΒΟ, ΘΥΚΤ και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης
 • Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε ειδικές περιοχές (ορεινές, μειονεκτικές, με αυξημένες προσφυγικές & μεταναστευτικές ροές, με πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, παραμεθόριες)

Εντάσεις και  Ύψη Ενισχύσεων

Τα όρια ενισχύσεων καθορίζονται σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, ως κάτωθι:


Ως ημερομηνία λήξης του τρέχοντος κύκλου υποβολών ορίζεται η 31η Μαρτίου 2021.Προθεσμία υποβολής

Προθεσμία ολοκλήρωσης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής, ενώ υπάρχει δυνατότητα παράτασης κατά δύο έτη, υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικού αιτήματος, εφόσον έχει ήδη υλοποιηθεί το 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 


Πληροφορίες:


Forward Consulting
Λεωφ. Αλεξάνδρας 148, Αθήνα
✉️  info@fwdc.gr
☎️: 2130 255 234
????: 6974 931 567