Προκήρυξη : Β΄ Δράση ΜΜΕ ΕΣΠΑ ΠΕΠ

Προκήρυξη : Β΄ Δράση ΜΜΕ ΕΣΠΑ ΠΕΠ

Εκδόθηκε στις 14/01/2013 ο οδηγός, η πρόσκληση και τα σχετικά παραρτήματα για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών, ΠΕΠ 2012, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Προκήρυξη : Β΄ Δράση ΜΜΕ ΕΣΠΑ ΠΕΠ

Πλαίσιο

ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Τι αφορά

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας  τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ποιοί μπορούν να επιδοτηθούν

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α)    «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.

β)    «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.

γ)    «Εμπόριο - Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα

Η επιλογή της Θεματικής Ενότητας υποβολής της επενδυτικής πρότασης συσχετίζεται με το δηλούμενο (προτεινόμενο) ή τους δηλούμενους (προτεινόμενους) προς ενίσχυση ΚΑΔ. Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή περισσότερων ΚΑΔ, όλοι οι δηλούμενοι προς ενίσχυση ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν στην ίδια Θεματική Ενότητα.

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

  1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
  2. νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφισταμένων.

 

 Επιλέξιμες δαπάνες

 

 

Α/Α

 

Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό ή ποσό στον προϋπολογισμό του έργου

Μεταποίηση

Τουρισμός

Εμπόριο - Υπηρεσίες

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

60%

80%

60%

2

Μηχανήματα -  Εξοπλισμός

100%

100%

100%

3

Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)

15.000€

15.000€

10.000€

4

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

100%

100%

100%

5

Δικαιώματα Τεχνογνωσίας

20%

20%

20%

6

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

6.000€

6.000€

6.000€

7

Λογισμικό

30.000€

30.000€

10.000€

8

Προβολή - Προώθηση

20.000€

30.000€

10.000€

9

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

10.000€

10.000€

10.000€

10

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για νέες & υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης – 25%)

40%

40%

40%

 

Επίσης θα πρέπει να τηρείται η σχέση: [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)] ≥ 50% του προϋπολογισμού.

 


Προϋπολογισμός

i)                    Από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000 € έως 300.000 €) για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση».

ii)                  Από είκοσι χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 € έως 300.000 €) για την θεματική ενότητα «Τουρισμός».

iii)                Από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000 € έως 100.000 €) για τις θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες»

 

Ποσοστό επιχορήγησης

Ποσοστό ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις

  • 50% για τις περιφέρειες: Αττικής, Β. & Ν. Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Πελοπόννησος, Κ. & Δ. Μακεδονίας.
  • 60% για τις περιφέρειες: Δ. Ελλάδος, Ηπείρου, Αν. Μακεδονίας – Θράκης

 

Ποσοστό ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

  • 40% για τις περιφέρειες: Αττικής, Β. & Ν. Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Πελοπόννησος, Κ. & Δ. Μακεδονίας.
  • 50% για τις περιφέρειες: Δ. Ελλάδος, Ηπείρου, Αν. Μακεδονίας – Θράκης

 

Προθεσμία υποβολής

Από 25/02/2013 έως 10/05/2013

 

Προθεσμία ολοκλήρωσης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του Ε.Φ.Δ. και του δικαιούχου της ενίσχυσης.

Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης. Η ανωτέρω παράταση δε δύναται να εγκρίνεται εφόσον η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει την 30/06/2015 και πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως.