Διαχείριση Ποιότητας

Διαχείριση Ποιότητας

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας απευθύνονται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας μιας επιχείρησης από τις διαδικασίες παραγωγής έως τις σχέσεις με τους πελάτες και τις συνθήκες εργασίας και συνεργασίας του προσωπικού. Η σειρά συστημάτων ποιότητας ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο οργάνωσης που μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοτήτων και ανεξαρτήτως μεγέθους.

Διαχείριση Ποιότητας

Στόχος είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, σε ένα απαιτητικό, ανταγωνιστικό και εξελισσόμενο περιβάλλον. Για τη εγκατάσταση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπο ISO 9001 γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

α. Διαγνωστική Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης, όπου ερευνάται κατά πόσον η επιχείρηση μέχρι σήμερα διατηρεί κάποιες αρχές ποιότητας, εάν υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που να διασφαλίζουν τις αρχές αυτές κλπ.

β. Εντοπισμός Αναγκαίων Παρεμβάσεων για την Συμμόρφωση με το Πρότυπο ISO 9001 όπου κατά την διάρκεια της διαγνωστικής ανάλυσης όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης έχουν εντοπισθεί οι αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και να συμβαδίζουν ταυτόχρονα με τις προδιαγραφές του προτύπου.

γ. Σχεδιασμός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας όπου πλέον προσαρμόζονται όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης στις αρχές του προτύπου και για τον λόγο αυτό αναπτύσσονται:

  • Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας
  • Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας,
  • Οδηγίες Διασφάλισης Ποιότητας,
  • Έντυπα Διασφάλισης Ποιότητας, κ.λ.π.

 

δ. Υποστήριξη Εφαρμογής και Πιστοποίησης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, όπου αφού έχει τελειώσει η αποτύπωση του προτύπου στις λειτουργικές διεργασίες της επιχείρησης, ακολουθεί η τελική εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχή ανάπτυξη του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, ώστε η επιχείρηση να είναι έτοιμη να δεχθεί την τελική πιστοποίηση από τον Φορέα Πιστοποίησης για την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.