Υγεία & Ασφάλεια Στην Εργασία

Υγεία & Ασφάλεια Στην Εργασία

Το OHSAS ( Occupational Health and Safety Assessment Specification) είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει απαιτήσεις για την διαχείριση συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας, έτσι ώστε ένας οργανισμός να μπορεί να ελέγξει τους κινδύνους και να βελτιώσει την απόδοσή του. Το OHSAS 18001 μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους οργανισμούς όλων των τομέων και δραστηριοτήτων.

Υγεία & Ασφάλεια Στην Εργασία

Η πιστοποίηση κατά OHSAS 18001 εξετάζει τον τρόπο που μία εταιρεία έχει έλεγχο και γνώση, όλων των κινδύνων που προέρχονται από την κανονική λειτουργία της καθώς και από έκτακτες καταστάσεις.

Το OHSAS 18001 εστιάζεται στην διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και ελέγχει την συνεχή βελτίωση του οργανισμού, η οποία μπορεί να δώσει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εγγυήσεις ότι η πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία τηρείται.

  • Βελτίωση της κουλτούρας Υγιεινής και Ασφάλειας
  • Βελτίωση της αποδοτικότητας και συνεπώς μείωση των ατυχημάτων και της απώλειας του παραγωγικού χρόνου
  • Αύξηση του ελέγχου των κινδύνων και μείωση της επικινδυνότητας μέσω της θέσπισης σκοπών και στόχων και ανάθεσης υπευθυνοτήτων
  • Επίδειξη νομικής συμμόρφωσης
  • Καλό όνομα όσον αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
  • Μείωση των ασφαλίστρων
  • Επίδειξη της δέσμευσης της για την προστασία του προσωπικού, της ιδιοκτησίας και του εργοστασίου
  • Ενθάρρυνση για πιο αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
  • Βοηθάει στην κατακύρωση συμβολαίων από πελάτες που έχουν απαιτήσεις όσον αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια.