Διαχείριση Ενέργειας

Διαχείριση Ενέργειας

Το ISO 50001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα για την διαχείριση ενέργειας, που διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί που το ακολουθούν, έχουν εγκατεστημένες διεργασίες για την ορθή διαχείριση της ενέργειας εντός του οργανισμού. Καθώς οι επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και περισσότερο περιβαλλοντολογικά ευαίσθητες και το κόστος ενέργειας συνεχώς αυξάνεται, η εφαρμογή του ISO 50001 μπορεί να αποτελέσει ένα χαμηλού κόστους εργαλείο για την απόδειξη στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι πελάτες, πως η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι ύψιστης σημασίας για τον οργανισμό, στην προσπάθειά για διάσωση των ορυκτών πόρων της γής και τη μείωση του κόστους.

Διαχείριση Ενέργειας

Το Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, ώστε ένας οργανισμός να μπορεί να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια πολιτική, να αναγνωρίσει σημαντικές πλευρές ενεργειακής κατανάλωσης και να βάλει στόχους μείωσης της χρήσης ενέργειας.

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης είναι δομημένο με παρόμοιο τρόπο με εκείνο του προτύπου ISO 14001. Οργανισμοί που έχουν ήδη εφαρμόσει ή σχεδιάζουν να εφαρμόσουν το ISO 14001, μπορούν να ενοποιήσουν τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης έτσι ώστε να οδηγηθούν σε μια πιο παραγωγική διεργασία εφαρμογής, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα και την προστιθέμενη αξία ενός συστήματος διαχείρισης, με τη μορφή της μείωσης του κόστους ενέργειας.

Το πρότυπο ISO 50001 είναι κατάλληλο για όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους, τομέα ή γεωγραφικής περιοχής. Ειναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια ενεργοβόρο βιομηχανία ή μια εταιρεία που λειτουργεί με πολλά υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας μεγάλες ποσότητες ενέργειας.
Η πιστοποίηση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης του οργανισμού σας, απο έναν ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαβεβαιώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πώς εφαρμόζετε τις καλύτερες πρακτικές σε θέματα Ενεργειακής Διαχείρισης.