Διαχειριστική Επάρκεια

Διαχειριστική Επάρκεια

Προκείμενου να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 οι Οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καλούνται να επιβεβαιώσουν την διαχειριστική τους επάρκεια μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας, ώστε να υλοποιούν τα αναλαμβανόμενα έργα με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί ανάγκη το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας να καλύπτει τις απαιτήσεις του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα»

Διαχειριστική Επάρκεια

Οι τύποι επάρκειας σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να  πιστοποιηθεί κάποιος οργανισμός είναι:

Α: Δημόσια τεχνικά έργα υποδομής (τεχνικό αντικείμενο), όπου περιλαμβάνονται:
Οικοδομικά, συγκοινωνιακά, δίκτυα κοινής ωφελείας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά / αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων, τεχνικές μελέτες, κλπ.

Β: Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπου περιλαμβάνονται:
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, προμήθεια, δημιουργία και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής, υπηρεσίες συμβούλων, κατάρτιση και συμβουλευτική,κλπ.

Γ: Συγκεκριμένες δράσεις (ειδικές), όπου περιλαμβάνονται:
Εκπαίδευση, βοήθεια στο σπίτι, δράσεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα, κλπ.

Επισημαίνεται ότι οι δράσεις αυτού του τύπου δεν μπορούν να περιλαμβάνουν αναθέσεις για τις οποίες απαιτείται δημόσιος διαγωνισμός

Ένα πλήρες Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429, πρέπει να αποτελείται από τις κύριες διεργασίες της έναρξης και σχεδιασμού έργου, της εκτέλεσης με ίδια μέσα ή/και της ανάθεσης συμβάσεων, της παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου, το διαχειριστικό κλείσιμο του έργου καθώς και από τις υποστηρικτικές διεργασίες του απολογισμού, της ανάλυσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής

Επίσης, το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες ή ρόλους:

Προγραμματισμός έργων και ενεργειών

Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων

Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων

Διαχείριση έργου και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου

Οικονομική διαχείριση

Εσωτερικός έλεγχος

Νομική υπηρεσία

Τεχνική υπηρεσία (κατηγορία Α)

Τέλος, το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας ενός οργανισμού πρέπει να είναι απλό και όχι γραφειοκρατικό, ώστε να είναι κατανοητό, αποδεκτό και εφαρμόσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα με το μικρότερο κόστος. Οφείλει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Οργανισμού ώστε να είναι χρήσιμο, αποδοτικό και λειτουργικό και να προσδίδει προστιθέμενη άξια στον Οργανισμό που το εφαρμόζει.

Το Ελληνικό Πρότυπο είναι σε εφαρμογή βάσει της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 43101/ΕΥΘΥ 2038 και είναι πιστοποιήσιμο από τους διαπιστευμένους από το  ΕΣΥΔ, Φορείς Πιστοποίησης.