ΕΠΑνΕΚ Equifund Horizon 2020 Νέα Δράση για ΟΤΑ
ΕΠΑνΕΚ
Ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) για τις 4 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ
Equifund
Εκκίνηση του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με χρηματοδότηση ύψους 260 εκατ. ευρώ
Horizon 2020
Νέες Προσκλήσεις για την περίοδο 2018 - 2020
Νέα Δράση για ΟΤΑ
Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας